PRAVILA PLAVALNEGA KLUBA CELULOZAR KRŠKO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Plavalni klub Celulozar Krško (v nadaljevanju PKC) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo interese na področju tekmovalnega in rekreacijskega udejstvovanja, plavalnega opismenjevanja, usposabljanja, razvijanja in širjenja panoge vodnih športov (plavanje, vaterpolo, potapljanje, itd.).

2. člen
Ime društva je Plavalni klub Celulozar Krško. Sedež društva je v Krškem.

3. člen
PKC deluje skladno z Zakonom o društvih. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Vpisano je v
register društev pri Upravni enoti Krško. Matična številka je 5262968000.

4. člen
PKC lahko sodeluje z drugimi sorodnimi društvi ali zvezami društev. PKC je soustanovitelj in hkrati
član Športne zveze Mestne občine Krško (v nadaljevanju ŠZ Krško) ter član Plavalne zveze Slovenije (v
nadaljevanju PZS), Vaterpolo zveze Slovenije in Potapljaške zveze Slovenije.

5. člen
PKC ima svoj logotip, ki ima nad napisom PLAVALNI KLUB Celulozar Krško znak, ki ponazarja stilizirano
silhueto plavalca v vodi. PKC ima tudi klubski barvi, to sta modra P 99-16C in zelena P142-15C. Žig
kluba je enak logotipu.

6. člen
Delo PKC je javno. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva, ki za stike z javnostjo lahko pooblasti drugega člana društva, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

PKC obvešča o svojem delu članstvo in javnost:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • tako, da so seje organov društva javne,
 • preko oglasne deske v društvenih prostorih,
 • preko internetne strani,
 • s priložnostnimi obvestili,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • z organizacijo okrogle mize in tiskovne konference,
 • na druge primerne načine, ki jih določi upravni odbor.

II. PROGRAMSKA NAČELA IN NALOGE PLAVALNEGA KLUBA

7. člen
Poglavitni namen PKC je združevanje občanov vseh starosti, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo interese na področju tekmovalnega in rekreacijskega udejstvovanja, plavalnega opismenjevanja, usposabljanja, razvijanja in širjenja panoge vodnih športov (plavanje, vaterpolo, potapljanje, itd.) v širšem okolju in kakovostna izraba prostega časa ter splošni razvoj osebnosti svojih članov.

Osnovni namen društvo uresničuje:

 • z organizacijo plavalnega opismenjevanja,
 • z organizacijo tekmovalne ter rekreativne dejavnosti v zvrsteh vodnih športov,
 • z zagotavljanjem pogojev za vadbo in tekmovanje,
 • s širjenjem plavalne kulture,
 • s skrbjo za promocijo plavanja in zdravega načina življenja,
 • s strokovnim izpopolnjevanjem članov društva,
 • s sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini in ostalimi, ki se strokovno ukvarjajo s
  področjem delovanja društva,
 • z razvojem osebnosti svojih članov in skrbjo za njihovo družabno življenje in kakovostno izrabo
  prostega časa,
 • s spodbujanjem občanov, predvsem mladih, za vodne športe,

8. člen
Dejavnost PKC je javna in namenjena vsem starostnim kategorijam. Članom zagotavlja upravljanje in odločanje o vseh pomembnih zadevah in vprašanjih.

9. člen
Pri uresničevanju naštetih nalog PKC sodeluje s ŠZ Krško, s podjetji, s Slovensko vojsko ter vsemi tistimi, ki jim je tako sodelovanje in povezovanje pomembno v njihovo dobro in v dobro društva.

Dejavnost oziroma naloge PKC so:

 • razvijanje množičnosti in kakovosti v vseh zvrsteh, ki jih vključuje v svoj program ter skrb za uresničevanje takih programov, ki omogočajo načrtni razvoj plavalnega športa,
 • uresničevanje načel amaterizma ter racionalna in zakonita poraba javnih sredstev;
 • promoviranje plavanja in sodelovanje z drugimi plavalnimi klubi
 • sodelovanje s svojimi delegati v organih PZS, občinske ŠZ, ipd.
 • organizacija šole plavanja in vadbe plavanja,
 • organizacija tekmovalnega udejstvovanja,
 • organizacija športnih prireditev,
 • organizacija izobraževanj,
 • izdajanje publikacij.

10. člen
Poleg nalog, navedenih v 9. členu lahko PKC opravlja tudi pridobitne dejavnosti, in sicer:

 • 5 R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (dejavnost odprtega kopališča);
 • 5 G47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (prodaja emblemov, značk, zastav, maskot, brošur, almanahov, biltenov, navijaških pripomočkov z oznakami PKC …);
 • 5 R93.190 – Druge športne dejavnosti (organizacija tekmovanj in drugih prireditev z namenom
  propagiranja in razvoja plavanja);
 • 5 L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
 • 5 P85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, na področju športa in rekreacije;
 • 5 J58.190 – Drugo založništvo;

PKC lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti tudi pravnim ali fizičnim osebam. Pravno oziroma fizično osebo izbere upravni odbor PKC. Z izvajalcem pridobitne dejavnosti se sklene ustrezna pogodba. PKC lahko v skladu z zakonom ustanovi tudi gospodarsko družbo. O ustanovitvi takšne družbe odloči upravni odbor PKC, ki hkrati imenuje direktorja te družbe. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga PKC doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se mora porabiti za uresničevanje ciljev, navedenih v tem statutu oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

III. ČLANSTVO

11. člen
Član PKC lahko postane vsak, ki sprejema pravila PKC, se ravna po njih, in izpolni pristopno izjavo. Članstvo v PKC potrdi upravni odbor PKC, ki je pooblaščen za določanje meril za sprejem ali odklonitev pristopnih izjav kandidatov za člane. UO pregled novih pristopnih izjav ter potrditev ali zavrnitev članstva obravnava na prvem naslednjem rednem sestanku ter obvesti kandidata o sprejemu ali zavrnitvi v članstvo PKC. Novo potrjeni člani pridobijo vse pravice, ki izhajajo iz članstva, razen volilne pravice, katero pridobijo eno leto po potrditvi članstva.

Če se v PKC želi včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega 18 leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen starš oz. zakoniti zastopnik in s tem izrazi soglasje k vstopu mladoletnika v društvo.

12. člen
Pogoji za članstvo v PKC so:

 • izpolnjevanje klubskih pravil ter sklepov, sprejetih na zboru članov in organih društva,
 • plačevanje članarine
 • delovanje v interesu kluba kot ga opredeljujeta 7. in 15. člen teh pravil

Višino letne članarine določi UO v decembru tekočega leta za naslednje leto. Član brez plačane letne članarine oz. starš ali zakoniti zastopnik v primeru mladoletne osebe nima volilne pravice na zboru članov. Članu, ki v tekočem letu ne poravna letne članarine, preide članstvo v stanje mirovanja. Po dveh zaporednih letih neplačila članarine mu članstvo avtomatično preneha.

13. člen
Članstvo PKC preneha, če:

 • društvo preneha z delovanjem,
 • član ne izpolnjuje določil 12. člena
 • član poda prostovoljno izstopno izjavo v pisni obliki,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • član ni plačal članarine dve zaporedni leti.

Člana se izključi, če disciplinska komisija odloči, da član grobo krši dolžnosti, pravila in določila društvenih aktov ali če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva.
O izključitvi člana iz društva odloča UO PKC ali zbor članov.

14. člen
Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni ali imenovani v organe društva (razen članov, ki so za
  delo v društvu plačani, ti ne morejo biti voljeni v organe društva, )
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva
 • da dajejo pobude in predloge za napredek društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
 • da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.
 • da sodelujejo na prireditvah in tekmovanjih, organiziranih v okviru PKC

15. člen
Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo pravila, društvene akte in sklepe organov društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno poravnavajo finančne obveznosti do PKC
 • da varujejo ugled društva,
 • da lahko uporabljajo lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane
 • da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi društvo razpolaga.
 • da izvršujejo prevzete obveznosti;

16. člen
Uporabniki programov so fizične ali pravne osebe, ki koristijo oz. se vključujejo v programe aktivnosti, ki jih izvaja PKC in niso člani. Uporabniki programov nimajo aktivne volilne pravice, so pa zavezani plačevati sofinanciranje programov.

IV. ORGANIZACIJSKA UREDITEV PKC

17. člen
Temeljni organi PKC so:

 • ZBOR ČLANOV
 • UPRAVNI ODBOR (UO)
 • NADZORNI ODBOR
 • DISCIPLINSKA KOMISIJA
 • ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV
 • STROKOVNI SVET

18. člen

Najvišji organ PKC je zbor članov. Sestavljajo ga vsi člani kluba. Zbori članov so lahko javni, glede na način sklica pa redni ali izredni.

Zbor članov je sklepčen, če je ob sklicani uri prisotnih več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov. Če zbor članov ni sklepčen, se delo prestavi za 15 minut, nakar velja, da zbor članov lahko prične z delom in je sklepčen, če je prisotnih vsaj 15 članov društva. Volilno pravico na zboru članov imajo vsi člani društva s plačano članarino za tekoče leto na dan izvedbe zbora članov razen izjem navedenih v 11. členu. Mladoletnika do dopolnjenega 15 leta starosti zastopa v organih kluba starš oz. zakoniti zastopnik. Zastopnik za mladoletno osebo do 15. leta starosti lahko volilno pravico zanjo uveljavlja le če je ta oseba na zboru članov prisotna.
Mladoletne osebe od 7. do 15. leta so lahko navzoče na sejah organov društva, lahko dajejo svoje predloge in pobude, o katerih se razpravlja na sejah organov društva.

19. člen
Redni zbor članov PKC je najmanj enkrat letno. Skliče ga predsednik UO. Člani morajo biti obveščeni
najmanj 8 dni pred dnevom zbora članov skladno s 6. členom tega statuta. Člane se o zboru članov
obvesti preko e-pošte ali z objavo v elektronskih medijih (spletna stran ter socialna omrežja).
Obvestilo mora vsebovati tudi dnevni red.
Zbor članov mora sprejeti poslovnik o svojem delu, odloča pa tudi o načinu volitev v svoje organe in
komisije.

Naloge zbora članov so:

 • imenuje delovna telesa zbora članov – delovno predsedstvo (3 člani), verifikacijsko komisijo (2
  člana), zapisnikarja (1 član), overovatelja zapisnika (2 člana) ter ob volilnem zboru tudi volilno
  komisijo (2 člana) katera sta lahko istočasno tudi člana verifikacijske komisije,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni in druge akte društva,
 • sprejema poslovnik o delu zbora članov ,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi,
 • odloča o spojitvi oz. pripojitvi društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o častnem članstvu v društvu,
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva,
 • odloča o prenehanju delovanja društva.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči zbora članov, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

20. člen
Izredni zbor članov PKC se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene petine članov društva, ki morajo svojo zahtevo pisno in s podpisi pobudnikov posredovati upravnemu odboru. Izredni zbor članov skliče predsednik UO v roku 14 dni od prejema pisne pobude oz. vsaj dva člana UO ali predlagatelj v roku 30 dni od prejema pisne pobude, če tega ne stori predsednik UO.

21. člen
UO PKC je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna ter tehnična dela in šteje 7 članov. Vodi delo PKC med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. 6 članov UO izvoli zbor članov.
UO ima svojega predsednika, ki je hkrati predsednik PKC. UO ga izvoli izmed svojih izvoljenih članov. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen. 7 član UO je vodja strokovnega sveta, ki ga izberejo plavalni trenerji, učitelji in vaditelji med seboj.
Predsednik PKC zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu in je hkrati odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja vsem organom društva. UO izmed ostalih 5 voljenih članov imenuje podpredsednika, ta vodi UO ter PKC ob odsotnosti predsednika. UO sklepa veljavno na sejah, ki se jih udeleži večina članov, njegovi sklepi so veljavni, če se zanje izreče večina prisotnih. Mandat članov traja dve leti, brez omejitve števila mandatov.
Dva strokovna sodelavca UO, ki nimata glasovalne pravice, lahko imenuje predsednik društva po lastni presoji za čas njegovega mandata.

22. člen
Seje UO sklicuje predsednik PKC enkrat mesečno ali po potrebi. Sklic seje UO lahko pisno zahtevajo tudi 4 člani UO ali pa nadzorni odbor. Sestanek UO PKC skliče predsednik najmanj tri dni pred dnevom seje upravnega odbora preko e-pošte, drugih telekomunikacijskih sredstev ali pisno. Seje vodi predsednik UO, v njegovi odsotnosti podpredsednik.  Seje UO PKC so lahko tudi korespondenčne, če to narekuje nujnost zadeve.

23. člen
Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje in organizira zbor članov,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge društvenih aktov,
 • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije,
 • določa in spreminja naslov sedeža društva,
 • pripravi predlog finančnega načrta in letno poročilo,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • sklepa pogodbe,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,
 • skrbi za realizacijo sklepov zbora članov,
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov,
 • izvoli izmed izvoljenih članov UO predsednika in podpredsednika društva in ju tudi razreši,
 • odloča o ustanovitvi gospodarske družbe in imenuje direktorja skladno z 10. členom tega statuta,
 • delegira predstavnike PKC v športne in druge organizacije,
 • sprejema pravilnik o nagrajevanju in štipendiranju,
 • imenuje strokovni kader (sklene pogodbo s trenerji, vaditelji itd),
 • odloča o višini letne ter plavalne članarine,
 • obvešča nadzorni odbor o sprejetih sklepih, ki se nanašajo na poslovanje PKC,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije.

24. člen
Nadzorni odbor PKC je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov zbora članov. Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov, ki mu poroča na zboru članov. Nadzorni odbor sestavljajo trije na zboru članov izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe. Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti brez omejitve mandatov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora ali disciplinske komisije. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov. Odločitve se sprejemajo z večino vseh
članov.

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil tega statuta, daje pobudo za sklic izrednega zbora članov,
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta in poda mnenje za letno poročilo,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,
 • nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje,
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa,
 • predlaga zboru članov razrešnico organov društva,
 • pregleda poslovanje društva pred sprejetjem letnega poročila in poda oceno.

25. člen
Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije člani, izvoljeni na zboru članov. Člani disciplinske komisije ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora ali nadzornega odbora. Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije. Disciplinska komisija je sklepčna, če je prisotna večina članov. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper odločitev disciplinske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe disciplinske komisije na UO, ki o pritožbi dokončno odloči. V primeru, da se kršitev nanaša na posameznega člana UO, o pritožbi v zakonskem roku odloči zbor članov.

26. člen
Zbor plavalnih sodnikov PKC je strokovna organizacija PKC, ki združuje vse aktivne plavalne sodnike PKC. Delovanje in pristojnosti zbora plavalnih sodnikov PKC opredeljuje pravilnik, ki je skladen s pravili Zveze plavalnih sodnikov Slovenije, s statutom PKC in statutom Plavalne zveze Slovenije. Vodjo zbora plavalnih sodnikov izvolijo sodniki za mandat dveh let.

27. člen
Strokovni svet je strokovna organizacija, ki jo sestavljajo vaditelji, učitelji in trenerji plavanja, ki delujejo v društvu. K sodelovanju v strokovnem svetu lahko UO povabi tudi ugledne športne strokovnjake, ki ne delujejo v društvu, lahko pa s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo h kvalitetnejšemu strokovnemu delu društva. Strokovni svet določi vodjo, ki zastopa stroko v UO. Vodjo strokovnega sveta izbirajo le tisti člani strokovnega sveta, ki aktivno sodelujejo v trenažnem procesu.(imajo podpisano pogodbo s PKC) Mandat vodje strokovnega sveta traja dve leti brez omejitve števila mandatov. Praviloma se vodja izbere na začetku plavalne sezone (septembra). Vodja strokovnega sveta je član UO po funkciji.

V. FINANCIRANJE PKC

28. člen
Finančna sredstva se lahko porabljajo gospodarno, samo v skladu s sprejetimi izhodišči upravnega odbora. Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa PKC pri izbrani banki.

29. člen
Za svoje delovanje pridobiva PKC sredstva iz naslednjih virov:

 • z letno članarino,
 • s plavalno članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
 • iz drugih virov.

30. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik. Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom o finančnem poslovanju z veljavnimi predpisi s tega področja. Društvo vodi poslovne knjige po dvostavnem knjigovodstvu prirejenem za društva.
Društvo lahko za opravljanje računovodstva najame usluge računovodskega servisa. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in učinkovitostjo porabe opravlja nadzorni odbor.
Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora zbor članov društva sprejeti do 30. marca in ga predložiti organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do 31. marca tekočega leta. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo najame finančnega strokovnjaka.

31. člen
Pridobljena sredstva se uporabijo izključno za osnovne dejavnosti PKC. Če PKC pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se mora le-ta uporabiti za izvajanje osnovne dejavnosti. Sredstev se ne sme deliti med člane PKC.

32. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem kluba opravlja Nadzorni odbor PKC, ki o nepravilnostih obvesti zbor članov in ustrezne organe.

33. člen
V okvir finančnega poslovanja sodi tudi nagrajevanje strokovnega kadra. Vaditelji, učitelji in trenerji so nagrajeni na podlagi pogodb, ki jih sklenejo s PKC. Pogodbe so sklenjene za določen čas, praviloma za eno leto. Društvo lahko tudi zaposli strokovne delavce. O morebitnih nagradah vaditeljem, učiteljem in trenerjem odloča UO PKC.

34. člen
Društvo ima svoje imetje, ki ga predstavljajo rekviziti, oprema in druga materialna sredstva. Z imetjem PKC so člani dolžni ravnati gospodarno.

VI. PRENEHANJE DELOVANJA PKC

35. člen
PKC lahko preneha z delovanjem po volji članov ali po samem zakonu.

36. člen
Sklep o prenehanju delovanja PKC lahko sprejme le zbor članov na redni ali izredni seji. V primeru prenehanja delovanja, se po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava s sedežem v Krškem. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

37. člen
UO PKC v 30 (tridesetih) dneh o prenehanju delovanja PKC obvesti pristojne organe.

VII. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Ta statut je temelj za sprejemanje poslovnikov, pravilnikov in drugih aktov PKC. V statutu se izrazi kot so član, predsednik, sodnik in drugi enakovredno upoštevajo tako v moški kot v ženski obliki in se spolu ustrezno uporabljajo v vsakem konkretnem primeru. Za razlago statuta so pristojni samo člani UO PKC.

40. člen
Čistopis statuta je bil sprejet na zboru članov dne 28. marca 2023.

Krško, 28. 3. 2023

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar