Na podlagi 23. člena Statuta Plavalnega Kluba Celulozar Krško izdaja Upravni odbor PK Celulozar Krško

SKLEP O PLAVALNI ČLANARINI ZA PLAVALNO SEZONO 2023/2024

1. Letna plavalna članarina za sezono 2023/2024 (od 01.09.2023 do 31.08.2024), znaša po posameznih selekcijah:

  • 1. – 4. selekcija 396,00 EUR oz. 11 mesečnih obrokov po 36,00 EUR
  • 5. – 8. selekcija 360,00 EUR oz.  10 mesečnih obrokov po 36,00 EUR.

2. S sklepom upravnega odbora se lahko ti zneski spremenijo oz. se uskladijo (znižajo) z izpadom treningov oz. vadbe zaradi epidemije covid-19 ali zaradi neustreznih pogojev.

3. Prvi obrok plavalne članarine za vse selekcije je za mesec september 2023, razen v primeru, da se treningi oz. vadba zaradi objektivnih razlogov ali neustreznih pogojev prične kasneje.

4. Mesečni obrok za več plavalcev iz iste družine znaša:

  • za dva plavalca 1,5 mesečnega obroka,
  • za tri plavalce 2 mesečna obroka.

Nižji mesečni obrok se obračuna starejšemu plavalcu.

5. Plavalni klub z zadnjim dnem v mesecu izda plačilni nalog za plačilo obveznosti staršem (mesečni obrok plavalne članarine + morebitne druge obveznosti za plačilo), kateri zapade v plačilo 18. dne v posameznem koledarskem mesecu za tekoči koledarski mesec.

Plačilo se izvede na TR plavalnega kluba št. 02980-0020078578, odprt pri NLB d.d. Pri namenu nakazila je potrebno napisati ime in priimek otroka, mesec in leto, za katerega se plača obrok ter sklicno številko.

6. Plavalna članarina za sezono 2023/2024 se zaradi odsotnosti otrok ne znižuje, izjema so dolgotrajni izostanki (več kot mesec dni) z zdravniškim opravičilom.

7. Plavalni klub bo prenehal izdajati plačilni nalog plavalcu, ki ne želi več obiskovati treningov oz. vadbe, po prejemu pisne odstopne izjave oz. obvestila.

8. Letna članarina za člane PK Celulozar Krško znaša 10 EUR, za aktivne plavalce, trenerje in sodnike 5 EUR in mora biti poravnana do konca koledarskega leta. Novo vpisanim plavalcem, kateri pričnejo s treningi oz. vadbo v mesecu septembru 2023, se letna članarina za leto 2023 doda znesku za plavalno članarino za mesec septembru 2023. V primeru zamika pričetka treningov oz. vadbe zaradi neustreznih razmer se letna članarina doda znesku za plavalno članarino pri prvem izdanem plačilnem nalogu. Vsem aktivno vadečim se letna članarina za leto 2024 doda znesku za plavalno članarino za mesec januar 2024.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar

Sklep je bil sprejet na seji upravnega odbora PK Celulozar Krško dne 7.9.2023 in velja za plavalno sezono 2023/2024. Za tolmačenje sklepa so pooblaščeni trenerji in člani upravnega odbora PK Celulozar Krško.