Na podlagi 23. člena Statuta Plavalnega Kluba Celulozar Krško izdaja Upravni odbor PK Celulozar Krško

SKLEP O PLAVALNI ČLANARINI ZA PLAVALNO SEZONO 2021/2022

1. Letna plavalna članarina za sezono 2021/2022 znaša po posameznih selekcijah:

  • 1. – 4. selekcija 330,00 EUR oz. 11 mesečnih obrokov po 30,00 EUR
  • 5. – 9. selekcija 285,00 EUR oz. 1. mesečni obrok 15,00 EUR in 9 mesečnih obrokov po 30,00 EUR.

2. S sklepom upravnega odbora se lahko ti zneski spremenijo oz. se uskladijo (znižajo) z izpadom treningov oz. vadbe zaradi epidemije covid-19 ali zaradi neustreznih pogojev.

3. Prvi obrok plavalne članarine za vse selekcije je za mesec september 2021, razen v primeru, da se treningi oz. vadba zaradi neustreznih pogojev prične kasneje.

4. Mesečni obrok za več plavalcev iz iste družine znaša:

  • za dva plavalca 1,5 mesečnega obroka,
  • za tri plavalce 2 mesečna obroka.

Nižji mesečni obrok se obračuna starejšemu plavalcu.

5. Plavalni klub z zadnjim dnem v mesecu izda plačilni nalog UPN za plačilo obveznosti staršem (mesečni obrok plavalne članarine + morebitne druge obveznosti za plačilo), kateri zapade v plačilo 18. dne v posameznem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec.

Plačilo se izvede na TR plavalnega kluba št. 02980-0020078578, odprt pri NLB d.d., ali izjemoma osebno v klubski pisarni v času torkovih dežurstev med 18.00 in 19.00 uro. Pri namenu nakazila je potrebno napisati ime in priimek otroka, mesec in leto, za katerega se plača obrok ter sklicno številko.

6. Plavalna članarina za sezono 2021/2022 se zaradi odsotnosti otrok ne znižuje, izjema so dolgotrajni izostanki (več kot mesec dni) z zdravniškim opravičilom.

7. Plavalni klub bo prenehal izdajati plačilni nalog UPN plavalcu, ki ne želi več obiskovati treningov oz. vadbe, po prejemu pisne odstopne izjave oz. obvestila.

8. Letna članarina za člane PK Celulozar Krško znaša 10 EUR, za aktivne plavalce, trenerje in sodnike  5 EUR in mora biti poravnana do konca koledarskega leta. Novo vpisanim plavalcem, kateri pričnejo s treningi oz. vadbo v mesecu septembru 2021, se letna članarina za leto 2021 doda znesku za plavalno članarino za mesec september 2021. Vsem aktivno vadečim se letna članarina za leto 2022 doda znesku za plavalno članarino za mesec januar 2022.

Sklep velja od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Predsednik PK Celulozar Krško
Erazem Šribar